Skip to main content

Informace o zpracování osobních údajů klientů včetně potenciálních klientů

 

Vážení klienti, připravili jsme zde shrnutí způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

Cestovní kancelář TRAVEL FAMILY s.r.o. nakládá s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je společnost TRAVEL FAMILY s.r.o., se sídlem Palackého 717/11, 110 00 Praha 1.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Blanka Hrubá, e-mail: [email protected]
(dále též "TRAVEL FAMILY").

 

Zpracování osobních údajů

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, a dodrželi veškeré naše zákonné povinnosti. Dále také, abychom chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně potenciálních klientů, kteří stojí o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a to: jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, datum narození. Informace získáváme jednak přímo od vás při uzavření a v průběhu plnění smlouvy, a také od jiných oprávněných subjektů (například od cestovních agentur – našich autorizovaných prodejců, přes které si zájezd objednáváte).

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

Bez nutnosti vašeho souhlasu:

A to na základě uzavřené smlouvy:

Osobní údaje zpracováváme pro účely vaší smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Tyto informace předáváme hoteliérům pro zajištění ubytování, případně přepravním společnostem pro zajištění dopravy a pojišťovnám v případě sjednání cestovního pojištění.

Na základě oprávněných zájmů:

Abychom vás mohli informovat o novinkách týkajících se vámi využívaných produktů a nabízet vám naše další služby a produkty.

S vaším souhlasem:

Pro účely některých marketingových aktivit:

 • rozesílky našich nabídek služeb a produktů zájemcům
 • zpracování telefonních hovorů pro zkvalitnění našich služeb a zaznamenání vašich přání (vaše hovory mohou být nahrávány).

Zpracovatel osobních údajů:

Osobní údaje zpracovává přímo TRAVEL FAMILY s.r.o. nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany vašich osobních údajů (např. poskytovatelé přepravních služeb, pojišťovna, poskytovatelé ubytovací služeb, delegáti). Před předáním osobních údajů zákazníků třetí osobě je vždy s touto třetí osobou uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, které jsou zákonem uloženy a dodržovány ze strany TRAVEL FAMILY.

Pojišťovna Slavia - Cestovní pojištění Slavia - zásady zpracování osobních údajů

Dále mohou být vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí).

Délka uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy.

Práva klientů

Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Právo na informace o zpracování a přístup k vašim osobním údajům

Máte právo na získání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o jejich zpracování. (Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.)

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování

V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku

Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností TRAVEL FAMILY druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Právo podat podnět nebo stížnost

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost TRAVEL FAMILY nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail:[email protected], www.uoou.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

Kontaktní údaje

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit e-mailem [email protected] nebo písemně na korespondenční adrese TRAVEL FAMILY s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1 nebo do datové schránky ID: j95s73n.


Zásady používání Cookies a podobných technologií na webu travelfamily.cz

Provozovatelem www.travelfamily.cz je společnost TRAVEL FAMILY s.r.o. se sídlem Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, IČ: 17049415.

Pro zachování komfortu uživatelů využívají naše internetové stránky soubory cookies.

Co jsou Cookies

Cookies jsou malé datové soubory ukládané do vašeho prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení. Soubory cookies pomáhají zapamatovat si navštívené stránky a zvolené preference těchto stránek (např. preferovaný jazyk) tím, že při opakované návštěvě jsou tyto uložené soubory odesílány zpět na internetové stránky.

Účel Cookies

Cookies jsou používány k různým účelům, zejména zajištění funkčnosti stránek, identifikace uživatele internetových stránek a analýzám návštěvnosti.

Dělení Cookies

Podle doby uložení

 • Dočasné cookies (session cookies) – se aktivují v okamžiku otevření webových stránek, a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek.
 • Dlouhodobé nebo trvalé cookies (persistent cookies) zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech cookies.

Podle původu

 • Cookies "první strany" (first party cookies) – ty vytváří webové stránky, které navštěvujete, a pouze tyto webové stránky mohou tento typ cookies přečíst.
 • Cookies "třetí strany" (third party cookies) – ty vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies "třetí strany" jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které tyto cookies vytvořili, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových stránek).

Podle funkce

 • Nezbytně nutné cookies – jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek. Používání nezbytně nutných cookies nevyžaduje souhlas uživatele.
 • Esenciální cookies – shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky, například jaké podstránky jsou uživateli navštěvovány nejčastěji či o jaký obsah se uživatelé zajímají nejčastěji.
 • Analytické
 • Konverzní a sledovací – pro analýzu výkonu prodejních kanálů.
 • Remarketingové – pro správné zacílení a personalizaci reklamy.

Webové lokality

S pomocí poskytovatelů analytických služeb v pozici třetích stran při vaší návštěvě naší lokality shromažďujeme určité informace, které nám pomáhají analyzovat, jak vy a jiní návštěvníci procházíte po webu www.travelfamily.cz a kompilovat kombinované statistiky o používání webu a míře odezev. Mezi tyto informace patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, časy vašich návštěv, zobrazení stránek a prvky stránek (např. odkazy), na které kliknete. Na našich webech nebo v e-mailových zprávách smíme používat soubory cookie, pixelové značky, webovou signalizaci, průhledné soubory GIF nebo jiné podobné nástroje, které nám pomáhají uvedené informace shromažďovat a analyzovat. Tyto informace využíváme k poskytování lepšího a relevantnějšími obsahu na naší lokalitě, k měření efektivity našich reklam, k identifikaci a opravě problémů a zlepšení celkového dojmu z naší lokality. K poskytování on-line reklamy naším jménem můžeme využívat i služby třetí strany - jednoho nebo více poskytovatelů služeb. Mohou využívat pixelové značky nebo podobné technologie, shromažďovat informace o vašich návštěvách na lokalitách, a tyto informace použít k odeslání cílení reklamy. Více informací o těchto praktikách a způsob, jak odmítnout takové shromažďování a používání údajů třetí stranou - našimi poskytovateli služeb - najdete na webu Networkadvertising.org. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány pomocí těchto technologií, ve většině prohlížečů existuje jednoduchý postup, jak mnohé z těchto technologií automaticky odmítat, případně vám může prohlížeč nabízet možnost výběru, zda je chcete odmítnout nebo přijmout. Pokud máte pobyt v Evropské unii nebo v jiné jurisdikci, v níž máme povinnost vyžádat si váš souhlas s používáním souborů cookie na našich webech, budete mít možnost spravovat své předvolby týkající se souborů cookie na příslušných webech. Některé konkrétní soubory cookie jsou však nezbytné pro základní fungování webů, a proto tyto soubory cookie nemůžete zakázat.

1. Analytické služby

 • Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting se používá ke sledování statistik o lokalitě a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webových lokalitách a informací o zařízeních, která se připojují na danou webovou stránku. Také používáme nástroj Google Search Console na pomoc při pochopení, jak návštěvníci najdou naše webové stránky, a vylepšení optimalizace našeho vyhledávače. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Google Analytics.
 • Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globální anonymní údaje o reklamních spotech, kolik lidí daný obsah vidělo, kliklo na něj atd. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Facebook AdReporting.
 • Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základní anonymní demografické údaje o lidech, kterým inzerujeme danou nabídku. Nejmenší zobrazitelná vzorek je 1000 lidí. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Facebook AudienceInsights.
 • Exponea: Služba Exponea se používá ke sledování statistik o lokalitě, on-line objednávek a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webových lokalitách a informací o zařízeních, které se připojují na danou webovou lokalitu. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Exponea.
 • Freshmarketer: Služba Freshmarketer se používá ke sledování anonymního chování uživatelů na webových lokalitách a vyhodnocování změn provedených na webu a jejich dopad na chování uživatele. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Freshmarketer.
 • Iperceptions: Služba Iperceptions se používá na anonymní sběr zpětné vazby použitelnosti webu. Několik procent náhodně vybraných návštěvníků webového sídla je vybráno, aby anonymně odpověděli na soubor čtyř otázek. Tyto odpovědi se následně anonymně ukládají. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Iperceptions.
 • Optimizely: Služba Optimizely se používá ke sledování anonymního chování uživatelů na webových lokalitách a vyhodnocování změn provedených na webové lokalitě a jejich dopad na chování uživatele. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Optimizely.
 • Hotjar: Služba Hotjar se používá ke sledování anonymního chování uživatelů na webových lokalitách a vyhodnocování změn provedených na webové lokalitě a jejich dopad na chování uživatele. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Hotjar.

2. Služby retargetingu

 • Facebook PIXEL: Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Facebook Pixel provozované společností Facebook. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti TRAVEL FAMILY s.r.o.
 • Sklik retargeting: Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik retargeting provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti TRAVEL FAMILY s.r.o.
 • RTB House: Naše webové stránky využívají technologie retargeting od služby RTB House provozované společností RTB House. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti TRAVEL FAMILY s.r.o.
 • eTarget: Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby eTarget, provozované společností eTarget. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naší reklamu v reklamní síti společnosti TRAVEL FAMILY s.r.o.

3. Jaké cookies vyhodnocujeme?

 • Základní soubory cookies, tyto soubory cookies umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplňování formulářů a zapamatování si vašich preferencí. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
 • Provozní soubory cookies, tyto cookies slouží k zaznamenávání a analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně na zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
 • Reklamní soubory cookies, slouží k optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy vzhledem k zvykům návštěvníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.
 • Cookies třetích stran, vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google Adwords, Facebook, PAP, Exponet, Intercom, Optimizely, Zarget. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné.

Uživatelská správa cookies

Využívání souborů cookies můžete spravovat a/nebo deaktivovat v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče. Deaktivace cookies může vést k omezení funkčnost našich internetových stránek.

Na odkazech níže získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení nebo deaktivovat cookies:


nastavení cookies v Google Chrome

nastavení cookies v Mozilla Firefox

nastavení cookies v Microsoft Internet Explorer/Microsoft Edge

nastavení cookies v Safari

Facebook